NORENCO POLSKA ®

Moje konto

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podstawie art. 13. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator danych osobowych niniejszym informuje:

 

1.    Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników i Zamawiających korzystających z witryny internetowej dostępnej w domenie https://norenco.pl (zwanej dalej „Sklepem internetowym”) i określa rodzaj, zakres, cele przetwarzana danych. Polityka ma charakter informacyjny i stanowi integralną część Regulaminu Sklepu internetowego. Wszelkie pojęcia użyte w Polityce pisane wielką literą mają takie samo znaczenie jak przypisane im w regulaminie Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z niniejszej Polityki.

2.    Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od osób korzystających ze Sklepu internetowego jest Sprzedający – IPS BIEGAJŁO, ŁOJEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą pod adresem: ul. Świętokrzyska 30 / 63, 21-500 Biała Podlaska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0001015212, NIP: 5252538492, REGON 146326100, e-mail: biuro@norenco.pl; nr telefonów kontaktowych podane są w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym, kontakt telefoniczny możliwy jest codziennie w Dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik);zwana dalej także jako „Administrator danych osobowych” lub też jako „Sprzedający”).  

3.    Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym, i/lub rejestrując Konto Zamawiającego, i/lub zapisując się do newslettera Kontakt, i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (telefonicznie, mailowo, czy też za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt w Sklepie internetowym, i/lub korzystając z innych usług świadczonych drogą elektroniczną, o którym mowa w regulaminie Sklepu internetowego (np. przypomnienie Hasła do Konta, dodanie opinii o Produkcie), przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu, ewentualnie nazwa firmy, adres prowadzenia działalności, NIP, adres IP komputera, z którego korzysta Użytkownik podczas korzystania ze Sklepu internetowego).

4.    Cele i czynności przetwarzania danych osobowych:

4.1.złożenie Zamówienia bez rejestracji Konta – podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania Umowy sprzedaży. Dane przekazane podczas składania Zamówienia wykorzystywane są w celu realizacji zawartej z Użytkownikiem Umowy sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). Dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania Umowy sprzedaży, jednak Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z ewentualnym odstąpieniem od Umowy sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, dla celów rozliczeń podatkowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;

4.2.rejestracja Konta – Użytkownik w celu nie podawania przy kolejnych Zamówieniach danych osobowych może dokonać rejestracji Konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji Konta. Dane przekazane podczas rejestracji wykorzystywane są w celu prowadzenia Konta i wykonania zawieranych przez Zamawiającego Umów sprzedaży, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas rejestracji Konta (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO). Dane będą przetwarzane będą przez Sprzedającego przez czas prowadzenia Konta, chyba że wcześniej Użytkownik Sklepu internetowego zrezygnuje z jego posiadania. Rezygnacja z Konta nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika ale wyłącznie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z prowadzeniem Konta, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na rejestrację, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;

4.3.subskrypcja newslettera - Użytkownik, który chce zapisać się do newslettera, aby otrzymywać drogą mailową informacje handlowe, marketingowe o Produktach od Sprzedającego musi podać swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera lub podczas składania Zamówienia, czy rejestracji Konta Zamawiającego odhaczyć odpowiedni check-box ze zgodą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez Użytkownika podczas zapisywania się do newslettera (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Sprzedającego przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej Użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w systemie mailingowym jednak tylko w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;

4.4.kontakt Użytkownika Sklepu internetowego z Administratorem danych osobowych - kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, czy telefonicznie, bądź za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt w Sklepie internetowym, Użytkownik przekazuje Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości, swoje imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby Administrator danych osobowych mógł nawiązać kontakt z Użytkownikiem. Dane Użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu na podstawie czynności żądanych i zainicjowanych przez Użytkownika, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, Administrator danych osobowych nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy korespondencja zostanie usunięta. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z Administratorem danych osobowych (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędny interes Administratora danych osobowych, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony Użytkownika Sklepu internetowego;

4.5.korzystanie z usługi przypomnienia Hasła do Konta - podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Dane przekazane przez Użytkownika wykorzystywane są w celu przypomnienia drogą mailową na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Hasła do Konta, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Po wykonaniu umowy, Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami dot. usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO;

4.6.korzystanie z usługi „Dodaj swoją opinię” – Użytkownik wysyłając do akceptacji Sprzedającego opinię o Produkcie podaje swoje imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy o świadczenie drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Dane przekazane przez Użytkownika wykorzystywane są w celu zamieszczenia w Sklepie internetowym na Stronie Produktu subiektywnej wyrażonej przez Użytkownika opinii o Produkcie wraz z oceną w pięciogwiazdkowej skali ocen, po uprzedniej weryfikacji czy Produkt został zakupiony przez Użytkownika, zaś podstawą prawną ich przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Użytkownikiem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, przez okres zamieszczenia opinii na Stronie Produktu. Po wykonaniu umowy, Administrator danych osobowych nadal będzie przechowywał dane Użytkownika w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami dot. usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną, rozpatrywania reklamacji, co stanowi uzasadniony interes Administratora danych osobowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia RODO.

5.    Administrator danych osobowych może wykorzystywać dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego w celu realizacji przez niego także innych ciążących na nim jako na administratorze danych osobowych, np. w celu dochodzenia roszczeń wynikających z Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia RODO - przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

6.    Administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych osobowych użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wskazane w niniejszym punkcie uprawnienia Użytkownika nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Użytkownikowi w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania jego danych osobowych. Dane Użytkowników nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7.    Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień Użytkownika zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 Rozporządzenia RODO.

8.    Sprzedający niniejszym informuje także, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce i regulaminie Sklepu internetowego (tj. swoim pracownikom realizującym Umowy sprzedaży, podmiotowi zapewniającemu przestrzeń dyskową Sklepu internetowego na serwerze, bankom realizującym przelewy, firmie obsługującej system płatności elektronicznych przelewy24.pl, dostawcom, podmiotowi realizującemu usługi księgowe, prawne na rzecz Administratora, firmie realizującej usługi marketingowe na rzecz Administratora, czy wysyłającej w imieniu Administratora newsletter), chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami (np. sądów, organów ścigania, Inspekcji Handlowej).

9.    Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem, gwarantując także poufność wszelkich przekazanych mu  danych osobowych.

10. Sprzedający stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Sprzedający nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/  Informacje nt. sposobów wykorzystywania danych ze Sklepu internetowego przez Google dostępne są pod linkiem https://policies.google.com/technologies/partner-sites

11. Informacje zbierane i generowane przez pliki cookies w Sklepie internetowym nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika, a w wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika.

12. Pliki cookies używane w Sklepie internetowym są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Korzystając ze Sklepu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką. Użytkownik może w każdej chwili zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików cookies może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

 

  1. Brak wyrażenia zgody Użytkownika na używanie plików cookies w wersji minimalnej spowoduje niepoprawne wyświetlanie zawartości podstron Sklepu internetowego. Brak zgody Użytkownika na używanie pozostałych plików cookies może ograniczyć niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie internetowym. Użytkownik może zezwolić tylko na używanie wybranych plików cookies.

 

14. Witryna Sklepu internetowego może zawierać także zawierać linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych (np. Facebook, Pinterest), zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

15. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad składania Zamówień w Sklepie internetowym). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Sklepie internetowym, a Użytkownik posiadający Konto Zamawiającego lub subskrybujący newsletter – otrzyma informację o zmianie Polityki także drogą mailową. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych osobowych.

16. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki, Użytkownik lub Zamawiający proszony jest o kontakt z Administratorem mailowo: biuro@norenco.pl